UKS Orlik Przemyśl

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN UKS ORLIK PRZEMYŚL

Dane stowarzyszenia:

UKS ORLIK PRZEMYŚL

ul. ALEKSANDRA DWORSKIEGO 98

37-700 PRZEMYŚL

REGON 181140930   NIP 7952529817

NR RACHUNKU:  

BNP PARIBAS

90 2030 0045 1110 0000 0282 1670

Zasady ogólne

 Zawodnikiem UKS Orlik Przemyśl może zostać dziecko urodzone w latach 2006-2017, w tym także dzieci będące zawodnikami innych klubów sportowych, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

 1. Zajęcia w UKS Orlik Przemyśl odbywają się z trybie grupowym.
 2. Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Czas jednej sesji treningowej wynosi od 60 do 90 minut.
 4. Ilość sesji treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi od 2 do 4.
 5. Zajęcia są nieodpłatne i wyłącznie dla Członków Klubu, którzy opłacają comiesięczne składki członkowskie.
 6. Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji Członkowskiej, oświadczenia rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego), zarejestrowania dziecka na portalu „łączy nas piłka” zgodnie z wymogami certyfikacji, aktualnych badań lekarskich i dokonaniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej, zgodnie z Uchwałą Zarządu.
 7. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 8. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 9. Każdy zawodnik reprezentuje wyłączanie barwy UKS Orlik Przemyśl. Występ w meczu innej drużyny wymaga zgody trenera prowadzącego pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych.
 10. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które mogą zostać wyciągnięte konsekwencje.
 11. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 12. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 10 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.
 13. W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu prawo do zwrotu składki członkowskiej.
 14. UKS Orlik Przemyśl nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

Prawa i obowiązki zawodnika UKS Orlik Przemyśl

 1. Zawodnik UKS Orlik Przemyśl zobowiązuje się:
  1. godnie reprezentować barwy UKS Orlik Przemyśl zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  2. szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play i dobrego wychowania,
  3. szanować i słuchać poleceń trenerów i innych osób UKS Orlik Przemyśl
  4. na trening przynosić odpowiednie obuwie piłkarskie,
  5. przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  6. wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  7. być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  8. w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  9. wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  10. podczas treningów i meczów nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami, znajomymi i innymi osobami,
  11. w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  12. szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością klubu. Po zakończeniu treningu lub meczu otrzymany sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 2. Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie o czynione postępy na treningach. O składzie drużyny zawsze decyduje trener prowadzący.
 3. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na najbliższy mecz.
 4. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem meczu.
 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika UKS ORLIK Przemyśl

 W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.

 1. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego. Naruszanie tych zasad spowoduje konsekwencje wobec osób naruszających, od prośby o opuszczenie obiektu treningowego po skreślenie zawodnika z listy uczestnika zajęć piłkarskich. W tym przypadku nie zwracana jest składka członkowska.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek członkowskich do 15 – go dnia każdego miesiąca przez cały rok kalendarzowy. Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 2 miesiące wysokość składki członkowskiej należy uzgodnić z koordynatorem .
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu koordynatorem .
 6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić UKS Orlik Przemyśl pisemnie lub  za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.

 Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodników UKS Orlik Przemyśl są:

 • upomnienie
 • nagana,
 • kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
 • dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy,
 • skreślenie z listy zawodników

W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

 Postanowienia końcowe

UKS Orlik Przemyśl zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

 1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia z UKS Orlik Przemyśl.
 2. Raz na rok trener zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenie spraw bieżących.
 3. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.