Regulamin dla uczestników obozu

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

I. INFORMACJE ORGANIZATORA

1. Nazwa imprezy, forma wypoczynku:                  Obóz sportowy

2. Termin imprezy:                                                 04.08.2014 r. do 9.08.2014 r.

3. Nazwa i adres ośrodka:                                     obiekt klubu sportowego „Unia Nowa Sarzyna’’

 

 

II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA WYPOCZYNEK

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………..

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………..

4. Numer PESEL …………………………………………………………………………. telefon . ………………………………

5. Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………..

6. Adres rodziców (opiekunów) dziecka przebywającego na wypoczynku ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………… telefon ………………………………

 

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

 

III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA

(np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM(EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU,
KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI DZIECKU W CZASIE
TRWANIA WYPOCZYNKU.

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

 

IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień:

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec ……………, błonica ……………., dur ……………………………………..

inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)
V. INFORMACJA TRENERA LUB KIEROWNIKA DRUŻYNY O DZIECKU

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii trenera  -wypełnia rodzic lub opiekun)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

 

VI. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:

 

1. Zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek

2. Odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis organizatora)

 

VII. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA WYPOCZYNKU

Dziecko przebywało na Obozie sportowym od dn. 04.08.2014  do dnia .10.08.2014 r.

(nazwa i forma wypoczynku)

…………………………… …………………………..

(miejscowość, data) (podpis trenera)

 

VIII. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU

(dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Organizator informuje rodziców o leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji dziecka

…………………………… ……………………………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (podpis lekarza lub pielęgniarki sprawującej opiekę medyczna)

 

IX. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA TRENERA ,KIEROWNIKA DRUŻYNY O DZIECKU PODCZAS TRWANIA OBOZU SPRTOWEGO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………… …………………………….

(miejscowość, data) (podpis)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w części II, III, IV i VIII karty kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka.

 

…………………………… ……………………………………………

(miejscowość, data) (podpis ojca, matki lub opiekuna)

 

Regulamin obozu sportowego UKS,,Orlik”Przemyśl 04-10 .08 .2014 r.

 

 1. I.         Każdy Uczestnik obozu ma prawo do:
 2. Pełnego wykorzystania programu obozu.
 3. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się wośrodku,
  ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.
 4. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.
 5. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
 6. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
 7. Odwiedzin gości w czasie ciszy poobiedniej oraz po kolacji, przed ciszą nocną

 

 1. II.        Każdy Uczestnik zabiera na obóz:
 2. Legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 3. Stroje oraz obuwie sportowe przeznaczone do:
  1. zajęć sportowych /treningów na hali sportowej oraz boisku trawiastym
  2. wyjścia na basen (kąpielówki, czepek, ręcznik, klapki)
 4. Piłkę nożną, dresy sportowe, ochraniacze, czapki na słońce.
 5. Dobre samopoczucieJ.

 

 1. III.      Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:
 2. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, porannego wstawania, gimnastyki oraz ciszy nocnej).
 3. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
 4. Brania czynnego udziału w zajęciach.
 5. Wykonywania poleceń kadry obozu: trenerów, ratownika.
 6. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie, podczas kąpieli, zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
 7. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników, kadry oraz personelu zatrudnionego
  w ośrodku.
 8. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie
 9. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.

 

 1. IV.      Uczestnikom obozu zabrania się:
 2. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
 3. Posiadania telefonów komórkowych, gier komputerowych, urządzeń takich jak PSP, etc.

Wszelkie urządzenia będą konfiskowane po wejściu do autokaru, a organizator zgrupowania nie ponosi odpowiedzialności za skonfiskowany sprzęt.

 1. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży, scyzoryków), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
 2. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
 3. Samowolnej kąpieli. Szczegółowo kwestie kąpieli reguluje Regulamin basenu
 4. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 8.00 rano.
 5. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.
 6. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
 7. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP orazprzepisami przeciwpożarowymi.

 

 1. V.       Za nieprzestrzeganie Regulaminów przewiduje się następujące kary:
 2. Nagana udzielona przez trenera lub opiekuna;
 3. Usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów prawnych;
 4. W przypadku usunięcia lub rezygnacji ze zgrupowania uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.

 

 1. VI.      Harmonogram – Plan Dnia

 

07.30 – pobudka, pacierz ,apel, rozruch

08.00 – toaleta poranna, porządkowanie pokoi

08.30 – śniadanie

09.15 – inspekcja pokoi

10.00 – Trening

12.00-  czas wolny (basen )

13.30 – obiad

14.15 – odpoczynek poobiedni, czas do dyspozycji uczestników obozu

16.00 – zajęcia sportowo-rekreacyjne

17.45 – basen

19.15 – kolacja

20.00 – zajęcia rekreacyjne – świetlica, wycieczki, ognisko itp

21.45 – toaleta wieczorna, pacierz.

22.00 –cisza nocna

 

 1. VII.    Kontakt

Rodzice mogą się kontaktować z opiekunami:

Henryk Łaskarzewski Tel. 508383353  Piotr Zajączkowski – tel.: 509657562

Mariusz Kędziora – tel.:513878379

 

Codziennie od 14:15 do 16:00 będzie możliwość zadzwonienia na ogólnodostępny
numer 508383353 w celu porozmawiania z dziećmi.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dotyczących wyjazdu na obóz zawodnika i jego opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Żadne informacje zawarte w poniższym zgłoszeniu nie będą udostępniane osobom trzecim, i służą jedynie zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i efektywności komunikacji pomiędzy klubem a zawodnikami i ich opiekunami.

 

Wrażam / nie wyrażam* zgody na korzystanie dziecka z zajęć na basenie.(*niepotrzebne skreślić)

 

Oświadczam, że wraz z dzieckiem zapoznałam/em się i akceptuję regulamin obozu.

 

………………………………………..……..                            ………………..….……………………….

Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna                              Data i czytelny podpis dziecka

Międzynarodowy Turniej pod Patronetem Jana Domarskiego

W minioną sobotę 21 czerwca 2014 r. Odbył się wyjątkowy i wyjątkowo dobrze zorganizowany turniej piłkarski w kategorii „Młodszy Orlik”

Swoja obecnością na turnieju organizowanym  przez Podkarpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe NSZZ „Solidarność” i KS Junak Słocina – Rzeszów zaszczycił nas były świetny piłkarz Polskiej Reprezentacji Jan Domarski – strzelec historycznej bramki na Wembley.

W turnieju udział wzięło 10 drużyn między innymi Stal Rzeszów oraz były Wice Mistrz Polski w tej kategorii – Beniaminek Krosno.  Jednak Nie odebrało to ducha walki i woli zwycięstwa naszym chłopakom. Starcia z tymi obiema drużynami zwiększyły morale naszym chłopcom i obie drużyny w pięknym stylu pokonaliśmy.

Nasi chłopcy przegrali zalewie jeden mecz  w całym turnieju z Junakiem Słocina – na którego boisku rozgrywany był turniej co zaważyło w późniejszych finałowych starciach oraz o Zwycięstwie przez gospodarza tego pięknego turnieju.

Na świetnie zorganizowanym turnieju zapewniono „suchy prowiant” oraz zestaw obiadowy dla każdego uczestnika turnieju. Rozdano wodę oraz słodycze. Dużym zainteresowaniem wśród wodników cieszyły się również rozdawane lody.

Nasz drużyna zajęła 3 miejsce. Puchar oraz medale naszym Orlikom wręczał osobiście Pan Jan Domarski. Nasz były wybitny Reprezentant był również fundatorem tego pucharu.

Na pierwszym miejscu podium stanęła drużyna Junak Słocina – Rzeszów która odebrała piękny ogromny Puchar piłkarski.

W ostatnim meczu rozegranym przez naszą drużynę o 3 miejsce wynik zakończył się remisem 1:1. Spowodowało to rzuty karne między drużynami. Nasi chłopcy wspaniale strzelali karne. Ostatniego  karnego wykonał Kacper Zajączkowski, po udanym trafieniu szczęśliwi chłopcy okazywali swoją radość odśpiewując piosenki dopingujące naszą drużynę. Po dekoracji zawodników, autografy rozdawał Pan Domarski. We wspaniałej radosnej atmosferze około godziny 16  – chłopcy udali się do busa i ze śpiewem na twarzach wrócili do swoich domów i rodzin. Wszyscy chłopcy po tym turnieju są godni pochwały za trud włożony w każdy z meczy.

Nie można pominąć naszego trenera Pana Henryka Łaskarzewskiego, bez którego nie było by tej drużyny i wspaniałych wyników. Panie Trenerze w imieniu zawodników oraz ich rodziców Dziękujemy! Dziękujemy za pracę włożoną w naszych chłopców.

Cały wysokiej klasy turniej rozegrano w atmosferze Fair Play. Czekamy na następne zaproszenie. Postaramy się wyjechać z Największym trofeum.

 

 

Narodowy Dzień Sportu – Fotorelacja

W sobotę 14 czerwca 2014 r. UKS Orlik Przemyśl wspólnie z Dyrekcją SP Nr 5 w Przemyślu, zorganizowało pierwszy Narodowy Dzień Sportu.

Wspólnym otwarciem imprezy zajęli się Pan Henryk Łaskarzewski – Trener drużyny UKS Orlik Przemyśl razem z Panią Małgorzatą Ziober – Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Przemyślu.

Wśród zaproszonych gości pojawiali się przedstawiciele Władz naszego Miasta. a także fotoreporterzy lokalnych tygodników.

Po oficjalnym rozpoczęciu Festynu Drużyna UKS Orlik Przemyśl udała się na bieżnię stadionu by tam rozpocząć  zawody sportowe.

W zawodach biegowych udział wzięli Ojcowie, Mamusie oraz zawodnicy UKS Orlik Przemyśl – dzieci  🙂

Wszyscy w swoich kategoriach pokonali dystans 400 metrów.

Zawody jak zwykle odbyły się w atmosferze Fair Play. Wszyscy zawodnicy ukończyli bieg – niekiedy z pomocą solidarnych przyjaciół ale jednak. 🙂

Kategoria Tatusiów:

3 miejsce – Pan Marcin Woiński

2 miejsce – Pan Łukasz Palko

1 miejsce – Pan Piotr Skalski

Kategoria Mamusiek:

3 miejsce – Pani Edyta Woińska

2 miejsce – Pani Wioletta Zajączkowska

1 miejsce – Pani Beata Skalska.

 

Oboje trenują pewnie razem – miałem na myśli małżeństwo Państwa Skalskich.

 

Kategoria Dzieci:

3 miejsce Michał Woiński

2 miejsce Kinga Pawłowska

1 miejsce Dawid Pic vel. Marek Piegus 😉

 

Zastanawiającym jest fakt, że cała rodzina Państwa Woińskich zajęła 3 miejsce – prawdopodobnie też razem trenują 🙂

Wszystkich medalistów udekorowała Pani Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Przemyślu – Lucyna Podhalicz.

Pani Prezes nieustanie udziela wsparcia naszej drużynie w różnych formach, zarówno organizatorskich jak i sponsorskich.

W pierwszym meczu starli się zawodnicy chłopców (synów) z drużyną Mamusiek.

Niesamowicie szybkie Mamusie były bezlitosne i przy każdym pojedynku z chłopcami nie zostawiały najmniejszych nawet złudzeń wyprowadzając akcję po akcji …. 🙂

Dużym przypadkiem ale jednak mecz wygrali chłopcy. (ciekawe jak potem wyglądały desery ? :))

Całemu turniejowi jak zazwyczaj wsparcia duchowego udzielał Ksiądz drużyny – Marek Machała.

Nie zabrakło również malowania twarzy – nie tylko u dzieci 😉

Kolejne spotkania rozegrali ojcowie z synami następnie z  córkami – Oni jednak postawą oraz umiejętnościami nie byli w stanie dorównać żadnej z pozostałych drużyn. 🙂

 

Po krótkiej burzy rozegrano Finałowy Mecz turnieju.  MAMUSIE vs. TATUSIOWIE

w tym sprawiedliwym meczu na murawie Orlika stanęło 6 mężczyzn i tyle samo czyli 13 Kobiet :). W drużynie kobiet bramki bronił najlepszy bramkarz – Ikona Orlika – Pan Marcin. 🙂

Ojcowie pomimo wielkiego wysiłku, prób wykonania przeróżnych piłkarskich brazylijskich sztuczek nie  byli w stanie rozerwać żelaznej obrony drużyny MAMUSIEK. Nie zabrakło ofiarności w damskiej drużynie – jedna z zawodniczek poświęciła nawet stopę – w słusznej jednak sprawie – dla swoje drużyny. (Pani Justynie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia).

Mamy dzień wcześniej zaczerpnęły porad trenerskich od najlepszego trenera – Pana Henryka Łaskarzewskiego. W związku z powyższym nikt w tym dniu nie był w stanie ich pokonać.

Na tym turnieju jak w prawdziwym życiu nie zabrakło – Burz – Słońca – Uśmiechu i  Bólu … Po wszystkich spotkaniach jak to w życiu bywa wyszło po burzy słońce. 🙂

Na zakończenie Ksiądz patronujący turniejowi udekorował wszystkie drużyny.

Wszystkie mecze turnieju sędziował jedyny sprawiedliwy – Pan Andrzej Fedejko.

W rodzinnej atmosferze rodziny opuszczały murawę Orlika Przemyśl ….

W niedługim czasie udostępniony zostanie krótki film upamiętniający Turniej.

Patronat honorowy objął Prezes OZPN Jarosław Pan Mieczysław Golba

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem wygrywamy z rakiem piersi

W niedzielę 8 czerwca na Orliku przy ul. Dworskiego odbył się turniej pod nazwą „Razem wygrywamy z rakiem piersi”. W turnieju udział wzięło 4 drużyny.

W turnieju udział wzięły same dziewczynki.

Reprezentacja Orlik Przemyśl

Reprezentacja Szkoły P0odstawowej nr 5

UKS Piątka

Reprezentacja Kniażyc

 

Turniej o godzinie 11.00 uroczyście  otworzyła Pani Prezes Stowarzyszenia Amazonki Małgorzata Barańska, W mocnym słońcu dziewczęta rozpoczęły rozgrywki piłkarskie. Z pełnym zaangażowaniem pod kierunkiem swoich trenerów rozgrywały akcje w wielkim stylu piłkarskim. Cały turniej odbył się jak zawsze w atmosferze Fair Play. Po dwóch godzinach turniej uroczyście zamknęła pięknym przemówieniem Pani Prezes Stowarzyszenia Europa Donna – Jadwiga Duda.

Turniej wygrała drużyna z Kniażyc. – Gratulujemy!

Obydwie Panie Prezes w pięknych słowach przekazały jak ustrzec się przed rakiem, poinformowały że choroba nowotworowa wcześnie wykryta daję większe szanse na wyleczenie. Panie Prezes zachęcały do skorzystania z badań piersi nie tylko kobiety – ku zdziwieniu wszystkich uczestników turnieju okazało się że mężczyźni również mogą zapaść na nowotwór piersi. Rozdano „Różowe Kartki”. Mają one zachęcać panie do wykonania badań pozwalających na wczesne wykrycie nowotworu piersi, a jednocześnie angażować panów w profilaktykę tej choroby

Nie zabrakło wielu wspaniałych nagród oraz medali.

Sponsorami nagród w tym turnieju byli:

Prezydent Miasta Przemyśla – Pan Robert Choma

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej – Pan Kazimierz Greń.

Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich „Stare miasto” Pani Lucyna Podhalicz

Prezes Stowarzyszania Europa Donna – Pani Jadwiga Duda

Prezes Stowarzyszenia Amazonki – Pani Małgorzata Barańska

Dyrektor CKZiU nr 1 w Przemyślu – Pan Robert Rybak.

Współorganizatorami turnieju byli Pan Trener Andrzej Fedejko oraz Pan Trener Henryk Łaskarzewski.

Był to wielki turniej piłkarski dla zdrowia. Wszystkim dziękujemy za wspaniałą zabawę.

Patronat Honorowy objął Prezes OZPN Jarosław – Pan Mieczysław Golba

 

 

Międzynarodowy Dzień Rodziny – Organizatorzy: Dyrekcja SP 5 w Przemyślu oraz Trener Drużyny Orlik Przemyśl.

turniej

 

 

W sobotę 14 czerwca w godzinach 9.00 – 13.00 z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny na stadionie piłkarskim przy ul. Dworskiego odbędzie się Wielki Piknik Rodzinny organizowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowe nr 5 w Przemyślu oraz Pana Trenera Henryka Łaskarzewskiego.

Na boisku głównym znajdziemy liczne atrakcje, m.in:

– nauka wyplatania koszyków

– stoisko Powiatowej Komendy Policji

– stoisko i stragany zdrowej żywności

– loteria fantowa

– fitness wspólny dla rodziców, nauczycieli i uczniów

– zawody sportowe, badminton, dyscypliny dla rodziców i dzieci

– dmuchane zjeżdżalnie

Na boisku bocznym (orlik) odbędzie się turniej piłkarski.

Rodzice vs. Dzieci

Mężowie vs. Żony

Dziewczęta vs. Chłopcy

Matki vs. córki

Ojcowie vs. Synowie.

Przewidywane liczne nagrody !

Nie może Cię tam zabraknąć – pomóż swojej drużynie!

 

Zapraszamy serdecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem Wygrywamy z rakiem piersi – Organizatorzy: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Stare miasto” – Pani Prezes Lucyna Podhalicz oraz Przedstawiciel SP nr 5 w Przemyślu Pan Andrzej Fedejko, Stowarzyszenie Europa Donna – Pani Prezes Jadwiga Duda i Stowarzyszenie Amazonki – Pani Prezes Małgorzata Barańska oraz Pan Trener Henryk Łaskarzewski

 

ad60fd34-9e51-42d2-b368-ab47565cc183

Szanowni Państwo, w Niedziele 8 czerwca 2014 r. na Orliku przy ul. Dworskiego odbędzie się turniej piłkarki kobiet w ramach przyłączenia się do akcji: Razem Wygrywamy z rakiem piersi.

Organizatorami turnieju są: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich „Stare miasto” – Pani Prezes Lucyna Podhalicz oraz Przedstawiciel SP nr  5 w Przemyślu Pan Andrzej Fedejko,  Stowarzyszenie Europa Donna – Pani Prezes Jadwiga Duda  i Stowarzyszenie Amazonki – Pani Prezes  Małgorzata Barańska oraz Pan Trener Henryk  Łaskarzewski

Zapraszamy:

Panny

Żony

Matki

Córki

Babcie

i Teściowe ;0

 

Wszystkie panie w godzinach 11.00 -13.00 rozegrają turniej piłkarski.

Wszystkich mężczyzn zapraszamy do mocnego dopingowania.

1.5_Plakat_Meczowy_-_do_uzupelnienia

Zapraszamy!

Turniej z okazji Tygodnia Sportu.

23 maja 2014 r. o godzinie 15.00 rozpoczęliśmy celebrowanie Tygodnia Sportu.

Na początek swój turniej rozegrali chłopcy z rocznika 2006 i młodsi.

Podzielili się na równe drużyny oraz przejęli na czas turnieju certyfikowane nazwy drużyn światowej klasy:

Real Madryt

Barcelona

Bayern Monachium  – ulubiony klub naszego trenera Pana Henryka Łaskarzewskiego. (ale łatwiej nie mieli 😉 tylko doping był wyraźniejszy…

Turniej od strony duchowej wsparł Ksiądz Marek Machała. Księdzu bardzo podobał się pomysł organizacji turniejów piłkarskich dla najmłodszych. Podziwiał młodych futbolistów dopingował drużynom maluchów jak prawdziwy kibic sportowy. Pobłogosławił w modlitwie wszystkich uczestników turnieju oczywiście z opiekunami.

Wszyscy uczestnicy odmówili wspólnie głośno modlitwę.  To bardzo dobry pomysł łączyć sport z wiarą.

Na zakończenie turnieju najmłodszych zawodników nastąpił czas na dekorację piłkarzy.

Każdy dostał medal – złoty! 🙂 oraz imienny Dyplom za udział w turnieju.

Dekorację wręczali Pan Trener Henryk Łaskarzewski oraz Ksiądz Marek Machała, oczywiście dużej pomocy udzielili rodzice.

Tuż przed kolejnym turniejem dla starszych roczników przedstawiciele rodziców złożyli podziękowania na ręce Pana Trenera za trudy i znoje. Został odznaczony złotym medalem za swoje fachowe porady i opanowanie na treningach, pojawił się również Dyplom z wierszem od dzieci. Trener Łaskarzewski głośno i dumnie wyrecytował otrzymany wiersz. Łatwo nie było ponieważ słuchali go bacznie wszyscy uczestnicy i goście turnieju, wszystko poszło jednak gładko i bezproblemowo 🙂

Złotym medalem za udział udekorowany został również patronujący turniejowi Ksiądz.

W dalszym etapie kolejny turniej rozegrali starsi chłopcy oraz Dziewczęta z drużyny Orlik Przemyśl.

Dzień później odbył się kolejny turniej , ale to już następna historia 🙂

Wszystkim dziękujemy!.

Patronat Honorowy objął Prezes OZPN Jarosław – Pan Mieczysław Golba

Liga Orlika – 21 maja 2014 r. – Stubno

W środę 21 maja 2014 r. Odbyła się kolejna edycja turniejowej ligi orlika. Na turniej z Przemyśla udało się dwie drużyny pod wodzą Pana Trenera Henryka Łaskarzewskiego. Akademicy i Bawarczycy.

Niespełna 27 km od Przemyśla na stadionie Granicy Stubno, na którym dobrze przygotowana murawa przyjęła pięć drużyn odbyły się kolejne rozgrywki naszych młodych ligowców. Na przekór palącemu słońcu o godzinie 10.00 rozegrano pierwsze spotkanie. Ekipa bardziej doświadczonych piłkarzy, którym przewodzi Pan Henryk Łaskarzewski wygrała 4 kolejne mecze. Bawarczycy słuchając porad trenerskich zdobywali kolejne gole. Emocje nie mogły znaleźć ujścia. W upalne przedpołudnie chłopcy dołożyli wszelkich starań aby utrzymać się na pierwszym miejscu turniejowej tabeli Ligi Orlika.

W młodszej drużynie Akademików mecze rozegrali mniej doświadczeni lecz nie mniej ambitni chłopcy. Niektórzy z nich rozegrali pierwsze ligowe spotkania. Kapitanem drużyny był Karol Cieplicki. Niezastąpiony w bramce Michał Poznański starał się dorównać klasą golkipera bardziej doświadczonym bramkarzom. Niezaprzeczalnym faktem jest że nie popełnił najmniejszego błędu wyławiając piłkę z bramki jak piłkarze światowej klasy.

Chłopców zwyczajowo dopingowali opiekunowie.

Po meczach w atmosferze Fair Play, zmęczeni chłopcy otrzymali drużynowe dyplomy na świadectwo udziału w trudnych rozgrywkach.

W ruch poszły parasole – przeciwsłoneczne rzecz jasna 🙂

około godziny 14.00 udaliśmy się do Przemyśla.

Turniej uważam za bardzo udany.

Jak zwykle składam podziękowania młodym piłkarzom za męki i znoje w sportowych pojedynkach ale przede wszystkim za wytrwałość w dążeniu do celu Panu Trenerowi Henrykowi Łaskarzewskiemu.

 

 

Turniej rocznika 2006 – Rzeszów Stadion Miejski – 18 maja 2014 r.

W niedzielę 18 maja 2014 r. Pan Trener Henryk Łaskarzewski wraz z najmłodszą kadrą piłkarską naszej drużyny – rocznikiem 2006 i młodszymi – odwiedził turniej organizowany przez DAF – Dziecięcą Akademię Futbolu.

Turniej odbył się na stadionie Stali Rzeszów. Była to bardzo dobrze zorganizowana impreza sportowa dla milusińskich, która  zjednoczyła w walce Fair Play aż 16 drużyn.

W turnieju przewidziano medale, łakocie oraz wartościowy posiłek dla każdego uczestnika. Nie zabrakło również zaplecza medycznego. Niepowtarzalnie dobra atmosferę sportową zapewnili – liczni kibice pod postacią rodziców młodych sportowców.

Turniej rozegrano w 4 tabelach na 4 wydzielonych boiskach.

Przemyskie dzieciaki wystawione zostały w dwóch drużynach. Każda drużyna rozegrała pięć meczy.

Chłopcy zdobyli niezbędne doświadczenie, po kilku meczach pełni motywacji zdeklarowali się ciężko pracować nad swoimi umiejętnościami sportowymi aby w przyszłym roku zająć miejsce na podium w tym turnieju – który prawdopodobnie zostanie ponownie zorganizowany.

Po godzinie 14 zmęczeni chłopcy wraz z trenerem udali się do busa, którym podążyli w kierunku swoich domów.

Dużego wsparcia udzielili opiekunowie dzieci a w szczególności Pan Mariusz Kędziora, który pod wodzą wskazówek Pana Łaskarzewskiego wcielił się w trenera jednej z przemyskich drużyn.

Rodzicom dziękujemy za wsparcie. Panu Trenerowi Henrykowi Łaskarzewskiemu dziękujemy za poświęcenie i czas.