Informacje dla rodzicow!

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują następujące składki członkowskie:
  • 50 zl za pierwsze dziecko będące członkiem klubu
  • 30 zł za drugie dziecko
  • trzecie i kolejne dziecko bezpłatnie

Od października do końca marca dodatkowa opłata za korzystanie z hali

• 20 zł za pierwsze dziecko

• 10 zł za drugie

Opłaty należy uiszczać na konto bankowe do 15 dnia każdego miesiąca wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka, rocznik oraz za jaki miesiąc jest składka.

 numer konta  naszego stowarzyszenia:

90 2030 0045 1110 0000 0282 1670

– Bank BGZ o Przemyś

 

DEKLARACJA-CZLONKOWSKA-NOWA-1 (3)

Statut UKS ORLIK PRZEMYŚL pdf – Do pobrania

Deklaracja wystąpienia – Do pobrania

 zgoda na wyjazd  dziecka – Wypełnia opiekun prawny przed każdym wyjazdem dziecka.

 

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA UKS ORLIK PRZEMYŚL

§ 1

Stowarzyszenie UKS ORLIK PRZEMYŚL zwane dalej Stowarzyszeniem zrzesza członków  w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

Warunkami przynależności zawodników do Stowarzyszenia są:

*zakwalifikowanie do grupy przez trenera prowadzącego,

*złożenie deklaracji o chęci przynależenia do UKS ORLIK PRZEMYŚL,

*pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,

*opłacenie składek członkowskich, ustalonych przez Zarząd,

*zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Statutem i przestrzeganie jego postanowień.

§ 3

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej corocznie określa Zarząd Stowarzyszenia.

2. W szczególnych przypadkach członek Stowarzyszenia może poprosić Zarząd o zwolnienie ze składki członkowskiej. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 4

1. Każdy zawodnik Stowarzyszenia zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną. W tym celu Stowarzyszenie:

*zapewnia organizację całorocznych zajęć szkoleniowych w odpowiedniej grupie wiekowej,

*zapewnia udział imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie (zawody sportowe, turnieje itp.),

2. Każdy zawodnik Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

*systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz imprezach sportowych (turniejach, zawodach) organizowanych przez Stowarzyszenie, oraz tych w których Stowarzyszenie bierze udział,

*wypełniania tylko poleceń trenera/instruktora w trakcie zajęć i imprez oraz zachowywania się w sposób kulturalny,

*dbałości o dobre imię klubu,

*dbałości o powierzony sprzęt i przybory sportowe,

*przestrzeganie przepisów BHP i zasad dyscypliny podczas zajęć i imprez, przestrzeganie regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych,

*terminowego wykonywania badań lekarskich,

*informowania trenera o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy, itp.),

*uzyskania zgody trenera na każdorazowe opuszczenie miejsca realizacji treningu,

* posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju sportowego,

*występowania na zawodach w posiadanym stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe)

*godnego reprezentowania klubu na zewnątrz,

*brania udziału we wszystkich zawodach oraz turniejach do których został wytypowany przez trenera.

§ 5

Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest:

*dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

*godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz,

*przestrzegać statutu i niniejszego regulaminu,

*zgłaszać wszelkie zastrzeżenia oraz opinie i pomysły na rozwój Stowarzyszenia bezpośrednio trenerowi lub członkom Zarządu,

*szanować pracę osób działających na rzecz Stowarzyszenia, przede wszystkim trenera prowadzącego.

 

 

§ 6

1.Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w grupach ogłaszane są na stronie internetowej Stowarzyszenia. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą trenerzy/instruktorzy. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia, jak i za odprowadzenie ich po zajęciach do miejsca zamieszkania.

2. Miejsca, daty i godziny turniejów oraz zawodów sportowych ogłaszane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Wszelkie pytania i niejasności dotyczące treningów, turniejów, wyjazdów itd. należy kierować bezpośrednio do trenera lub odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne członków Zarządu.

§ 7

Każdy zawodnik oraz członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Stowarzyszenia, w szczególności przez działania i postawy zgodne z Statutem Stowarzyszenia oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

§ 8

1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów i turniejów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i zaangażowania w trakcie treningów.

2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach i turniejach, do których został powołany.

3. Koszt wyjazdu na zawody pokrywa zawodnik.

4. W przypadku nieobecności powołanego zawodnika na zawodach Stowarzyszenie ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych w celu organizacji udziału w zawodach, chyba że zgłoszenie nieobecności nastąpi na tyle wcześnie, aby trener zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych – termin określany jest każdorazowo przez organizatora zawodów (wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie).

5. Wszelkie wymagane formalności (w tym opłaty) związane z zawodami zawodnik ma obowiązek uregulować w terminie i trybie ustalonym przez trenera prowadzącego. W przypadku niedopełnienia formalności zawodnik zostanie wykluczony z udziału w zawodach.

8. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Klub na zawodach w stroju Klubowym wskazanym przez trenera prowadzącego

§ 9

Stowarzyszenie ma prawo do przetwarzania danych osobowych zawodnika oraz członka Stowarzyszenia na potrzeby własne i organizatorów imprez do których zawodnik został zgłoszony.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia którzy nie przestrzegają regulaminu Stowarzyszenia, mogą zostać ukarani przez Zarząd zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.

§ 11

1. Zmian treści regulaminu dokonuje Zarząd.

§ 12

Zarząd zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

 

 

Prezes Zarządu